Takster 2024  

For Skorstensfejning m.v. i Københavns kommune

Nærværende takstregulativ er udstedt i henhold til § 14, stk.1 i bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.
§ 1. For fejning af skorstene m.v.
Første etage
Hver efterflg. etage
Villaskorstene
kr. 120,27
kr. 15,78
Etageejendomme
kr. 120,27
kr. 15,78
Centralvarme og industriskorstene
kr. 361,39
kr. 46,53
Ved ekstraordinært tilkald af skorstensfejer betales et startgebyr på kr. 590,32
§ 2. For fejning af røgrør
Første 2 meter
kr. 173,08
Hver efterfælgende meter/del
kr. 24,41
§ 3. For fejning af røgkanaler
Første etage
Hver efterflg. etage
Stigkanaler (røgkanaler med indvendig diameter på 47x47cm eller derover)
kr. 195,79
kr. 95,88
Ragekanaler (røgkanaler med indvendig diameter på mindre en 47x47cm)
kr. 48,95
kr. 23,98
Ved ekstraordinært tilkald af skorstensfejer betales et startgebyr på kr. 590,32
§ 4. For brandpræventivt tilsyn
Pr. skorsten
kr. 196,12
§ 5. For Røgtæthedsprøve af skorstene m.v.
Betalingen fastsættes ved aftale mellem ejer/bruger og skorstensfejermester.
§ 6. For rensning af ildsteder, hvor soden ved rensningen samles i ildstedet
Centralvarmekedler
kr. 273,72
Brændeovne
kr. 152,83
§ 7. For udfræsning af skorstene fastsættes betalingen ved aftale mellem ejer eller bruger og skorstensfejermester.
§ 8. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem ejer eller bruger og skorstensfejermesteren ved fastsættelse af betalingen som anført i dette takstregulativ, fastsættes betalingen af Hovedstadens Beredskab.
§ 9. De i §§ 1-8 anførte takster reguleres efter Økonomiudvalgets nærmere bestemmelse.
§ 10. Afgiften for skorstensfejning mv. opkræves efter Hovedstadens Beredskabs bestemmelse enten af SKAT eller direkte af Hovedstadens Beredskab.
Afgifter, der opkræves gennem SKAT, forfalder og betales sammen med ejendomsskatter mv.
I tilfælde af ændrede fejningsforhold i årets løb, reguleres afgiften i overensstemmelse hermed, så vidt muligt det følgende år i forbindelse med den første opkrævning.

Sker betaling ikke rettidigt, beregnes rente indtil betaling har fundet sted, og om fornødent inddrives de skyldige beløb efter SKATs sædvanlige regler for ejendomsskatter.
De afgifter, der opkræves direkte af Hovedstadens Beredskab, opkræves kvartalsvis på grundlag af de tilmeldte fejningsobjekter.

Om eventuelt renteberegning og inddrivelse gælder tilsvarende som anført om afgifter, der opkræves af SKAT.

§ 11. Alle i dette takstregulativ anførte takster er ekskl. moms.
§ 12. Nærværende takstregulativ træder i kraft den 1. januar 2023.
De i nærværende regulativ anførte takster er reguleret i henhold til § 9 og gælder fra den 1. januar 2024.